Email: info@hokeypokeykids.nl          Tel.: 06 488 11 407
Algemene Voorwaarden
home
Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij HokeyPokeykids heeft ingeschreven voor het volgen van een Engelse cursus.
HokeyPokeykids is onderdeel van textPRenzo, geregistreerd onder K.v.K. nr. 08181359. Op iedere cursus van HokeyPokeykids zijn deze voorwaarden
van toepassing verklaard.

Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing
2.1 Aanmelding gaat schriftelijk via mail. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een schriftelijke bevestiging.
2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen
overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus door ons
een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende,
soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.
2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook
indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door ons worden
gerestitueerd.

Artikel 3 - Cursusgeld
3.1 Het cursusgeld moet uiterlijk op de dag van aanvang van de opgegeven cursus op onze rekening zijn overgemaakt onder vermelding van
HokeyPokeykids en de naam van uw kind(eren). Het rekeningnummer is NL16INGB0005729522 t.n.v. Textprenzo, Harfsen.
3.2  Indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zullen de kosten ad 15,00 die wij in verband daarmee moeten maken, voor rekening zijn
van de cursist.

Artikel 4 - Duur van de cursus, afmelding en annulering
4.1 Mocht uw kind na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Restitutie
van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld
gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen. De duur van een cursus varieert, tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
5.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
5.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van
mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.
5.3 De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt